PROFIL SPOLOČNOSTI

Vitajte
Spoločnosť HURINES s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1997. Od svojho založenia poskytuje svojim klientom služby v oblasti organizačného a ekonomického poradenstva, vedenia účtovníctva a vykonáva činnosť audítora.

 

Ing. Matra Richterová ako zodpovedný audítor je členom Slovenskej komory audítorov od roku 1991, č. licencie 145. Ing. Ján Richter je štatutárnym audítorom od roku 2017, č. licencie 1172. Spoločnosť HURINES s.r.o. získala licenciu k vykonávaniu činnosti audítora roku 1998, č. licencie 193.

 

Spoločnosť HURINES s.r.o. od svojho vzniku investuje do odborného potenciálu svojich členov a je tak schopná pružne a efektívne reagovať na požiadavky svojich klientov, a tak im napomáhať v ich dlhodobom raste pri zachovaní pevnej ekonomickej stability.

 

AUDÍTORSKÉ SLUŽBY

Audítorské overovanie účtovných závierok
Výkon činnosti audítora tvorí prevažujúcu časť nami vykonávaných služieb. Vykonávame overovanie účtovných závierok obchodných spoločností, družstiev, neziskových organizácií, ako aj obcí. Pri výkone sa v maximálnej miere snažíme s klientom spolupracovať priebežne počas celého účtovného obdobia, a tak napomáhame v eliminácii prípadných nedostatkov v účtovnom zobrazení už pri ich vzniku. Oboznámenie sa s jednotlivými

skutočnosťami, ktoré sa vyskytli v činnosti klienta v priebehu roku, je predpokladom k vytvoreniu najvhodnejších podmienok pre efektívny výkon auditu účtovnej závierky.

Pri výkone audítorskej činnosti postupujeme v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) a riadime sa Etickým kódexom pre účtovných odborníkov a audítorov.

KONTAKT

HURINES s.r.o.

Zamoyského 41

064 01 Stará Ľubovňa
Tel: +421 52 43 233 23

hurines@gmail.com
 


Ing. Marta Richterová

Štatutárny audítor, konateľka spol.
Tel: +421 903 134 126

 

Obrázok, na ktorom je osoba, muž, kancelária, oblek

Automaticky generovaný popis

Ing. Ján Richter

Štatutárny audítor

Tel: +421 904 553 642

jan.richter@hurines.eu